Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
geometer
geometer
[dʒi'ɔmitə]
danh từ
nhà hình học
(động vật học) sâu đo


/dʤi'ɔmitə/

danh từ
nhà hình học
(động vật học) sâu đo

Related search result for "geometer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.