Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heap

heap
[hi:p]
danh từ
đống
a heap of sand/rubbish/books
một đống cát/rác/sách
the building was reduced to a heap of rubble
toà nhà chỉ còn là một đống gạch vụn
she collapsed on the floor in a heap
cô ta ngã phịch xuống sàn nhà
heaps of something
rất nhiều
heaps of times
rất nhiều lần
heaps of people
rất nhiều người
I've heaps to tell you
tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh
he is heaps better
nó (khá) đỡ nhiều rồi
ngoại động từ
(to heap something up) xếp thành đống, chất đống
to heap (up) stones to form a dam
xếp đá làm thành một con đập
to heap up riches
tích luỹ của cải
(to heap something on somebody / something; to heap somebody / something with something) chất hoặc đặt cái gì thành một chồng lên ai/cái gì
to heap a cart with goods
chất đầy hàng lên xe bò
to heap food on one's plate/heap one's plate with food
chất đầy thức ăn lên đĩa của mình
to heap praise on somebody
không ngớt lời khen ngợi ai
to heap insults on someone
chửi ai như tát nước vào mặt
to heap someone with favours
ban cho ai nhiều đặc ân
to heap coals of fire on somebody's head
làm cho ai cảm thấy hối hận vì đối xử tồi tệ với mình bằng cách đối xử tốt lại với họ; lấy ơn trả oán; lấy thiện trả ác


/hi:p/

danh từ
đống
a heap of sand một đống cát
(thông tục) rất nhiều
there is heaps more to say on this question còn có thể nói rất nhiều về vấn đề này
heaps of times rất nhiều lần
heaps of people rất nhiều người
(số nhiều dùng như phó từ) nhiều, lắm
he is heaps better nó khá (đỡ) nhiều rồi !to be struck all of a heap
điếng người, sửng sốt, rụng rời, mất vía

ngoại động từ
((thường) up) xếp thành đống, chất đống
to heap up stones xếp đá lại thành đống, chất đống
to heap up riches tích luỹ của cải
để đầy, chất đầy; cho nhiều
to heap a card with goods chất đầy hàng lên xe bò
to heap insults upon someone chửi ai như tát nước vào mặt
to heap someone with favours ban cho ai nhiều đặc ân

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.