Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spate


/speit/

danh từ

nước lên; mùa nước

    river is in spate sông đang mùa nước

mưa lũ

khối lượng lớn, nhiều

    to have a spate of work công việc ngập đến tận mắt

    to utter a spate of words nói một tràng dài


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.