Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrashing-machine
thrashing-machine
['θræ∫iη mə'∫i:n]
Cách viết khác:
threshing-machine
['θre∫iη mə'∫i:n]
như threshing-machine


/'θreʃiɳmə,ʃi:n/

danh từ
máy đập lúa

Related search result for "thrashing-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.