Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
threshing-machine
threshing-machine
['θre∫iη mə'∫i:n]
Cách viết khác:
thrashing-machine
['θræ∫iη mə'∫i:n]
danh từ
máy đập lúa


/'θreʃiɳmə,ʃi:n/

danh từ
máy đập lúa

Related search result for "threshing-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.