Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unisexual
unisexual
[,ju:ni'seksjuəl]
Cách viết khác:
unisexed
[,ju:ni'sekst]
như unisexed


/'ju:ni'sekst/ (unisexual) /'ju:ni'seksjuəl/

tính từ
(thực vật học) đơn tính

Related search result for "unisexual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.