Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsexual
unsexual
[,ʌn'seksjuəl]
tính từ
vô tính, không có giới tính; không có nhục dục; không thuộc các vấn đề sinh lý
không thuộc giới tính; không thuộc giống
không liên quan đến sự sinh sản con cái
(thực vật học) không dựa trên giới tính (cách phân loại)


/' n'seksju l/

tính từ
(sinh vật học) vô tính

Related search result for "unsexual"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.