Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-room
news-room
['nju:zrum]
danh từ
phòng đọc báo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng tin tức (trong toà soạn)


/'nju:zrum/

danh từ
phòng đọc báo
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng tin tức (trong toà soạn)

Related search result for "news-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.