Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
satan
satan
['seitn]
danh từ
quỷ Xa tăng, ma vương


/'seitən/

danh từ
quỷ Xa tăng, ma vương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "satan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.