Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
execration
execration
[,eksi'krei∫n]
danh từ
sự ghét cay ghét đắng, sự ghét độc địa
lời chửi rủa
người (vật) bị ghét cay ghét đắng


/,eksi'kreiʃn/

danh từ
sự ghét cay ghét đắng, sự ghét độc địa
lời chửi rủa
người (vật) bị ghét cay ghét đắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "execration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.