Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grain binder
grain+binder
['grein'baində]
danh từ
(nông nghiệp) máy gặt bó


/'grein'baində/

danh từ
(nông nghiệp) máy gặt bó

Related search result for "grain binder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.