Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proletarian
proletarian
[,prouli'teəriən]
Cách viết khác:
proletary
['proulitəri]
tính từ
vô sản
danh từ
người vô sản


/proletarian/

tính từ
vô sản

danh từ
người vô sản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "proletarian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.