Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prone/prone/

tính từ

úp, sấp; nằm sóng soài

    to fall prone ngã sấp xuống; sóng soài

ngả về, thiên về, có thiên hướng về

    to be prone to something có ý ngả về việc gì

    to be prone to anger dễ giận, dễ cáu

nghiêng, dốc (mặt đất...)


Related search result for "prone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.