Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tenth
tenth
[tenθ]
đại từ & từ xác định
thứ mười
danh từ
một phần mười
người thứ mười; vật thứ mười; vật thứ mười; ngày mồng mười
the tenth of August 1954
ngày 10 tháng 8 năm 1945
tench wave
sóng to; sóng cảthứ mười (10); một phần mười

/tenθ/

tính từ
thứ mười

danh từ
một phần mười
người thứ mười; vật thứ mười; vật thứ mười; ngày mồng mười
the tenth of August 1954 ngày 10 tháng 8 năm 1945

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tenth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.