Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clop


/klɔp/

danh từ

tiếng lọc cọc, tiếng lộp cộp (guốc, vó ngựa)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.