Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infer


/in'fə:/

ngoại động từ

suy ra, luận ra; kết luận, đưa đến kết luận

hàm ý, gợi ý

đoán, phỏng đoán


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "infer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.