Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spine/spain/

danh từ

xương sống

(thực vật học) gai

(động vật học) gai, ngạnh (cá); lông gai (nhím)

gáy (sách)

cạnh sắc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.