Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grade school
grade+school
['greid'sku:l]
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như primary school


/'gied'sku:l/

danh từ
trường phổ thông

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grade school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.